’Európa szívében’

Az egyesült Európa a Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveinek tükrében


Az 1990-ben megjelent angol-német szótár [Duden-Oxford Großwörterbuch Englisch. Englisch-Deutsch. Deutsch-Englisch. (Mannheim-Wien-Zürich] 79. lapján, a ’be’ szó lehetséges jelentéseinél a 2.e) (be situated) sein jelentést a következő példamondat világítja meg: Hungary is in the heart of Europe. Ungarn liegt im Herzen Europas. Az ország földrajzi fekvése miatt indokolt ez a szép megállapítás, de 2004. május 1-jétől kezdve még inkább igaz ez, hiszen az Európai Unió ’szerves’ része lett Magyarország. Mivel a szomszédos országoknak nem mindegyike tagja a közösségnek, Magyarország, a ’szív’, egyben Európa kapujává is válik.

Szeged a Magyar Köztársaság Dél-i határán fekvő egyetemi város. Olyan európai országokhoz (Románia, Szerbia-Montenegro) vezet rajta keresztül az út, amelyek 2004-ben még nem kerültek bele az unió bővítésébe, ugyanakkor élénk gazdasági és kulturális kapcsolatban álltak, állnak a délalföldi régióval. Ezért a könyvkiállítás kiemelt céljai közé tartozik az európai összetartozás fontosságának érzékeltetése a még nem tag, közvetlen szomszédállamok felé is. Szeged – Európa kapuja nem bezár és elválaszt, hanem: nyit.

A 2004. év a szegedi közéleti és kulturális rendezvényeket az újjászületés, az ’Újrakezdés fesztiválja’ cím alá rendezi. 125 évvel ezelőtt, 1879. március 12-én a Tisza áradása, a ’szegedi nagy víz’ teljesen elpusztította a várost. Az ’Alföld fővárosa’ nemzetközi segítséggel 1883-ra újjáépült. Egész Európa segítette Szegedet, az európai fővárosok (többek között: Párizs, Brüsszel, Berlin, London) a Szeged javára szervezett, jótékony célú rendezvények bevételeivel, a lakosság körében szervezett gyűjtéssel, pénzadományokkal segítették a bajbajutottakat és az újjáépítést. Az 1879-es események bizonyították, hogy az európai közgondolkodásban nem volt kétséges az ország hovatartozása, Magyarország és így Szeged európaisága.

A könyvtár régi és ritka, XV-XVIII. századi könyvgyűjteményéből válogatott és szerkesztett anyag, az EU tagállamok kultúráját, történetét, könyvkiadását reprezentálja. Minden tagállam könyves kultúrája vagy a tagállamra vonatkozó ritkaság szerepel a válogatásban; középpontban [’Európa szívében’] Magyarország és a magyar történelem és kultúra európai kapcsolatait, kapcsolódásait dokumentáló kötetek állnak.

A könyvtár, sajátos eszközeivel így tudja leginkább segíteni az európai gondolkodást, bemutatva az egyes kultúrák történelmi összefonódását, azonos gyökerét és mégis szerteágazó sokrétűségét. Kiemelten fontos annak érzékeltetése, hogy az európaiság nem újdonság, hanem –ahogy a magyar kultúra és történelem is bizonyítja– évezredes múlt és teljesítmény áll emögött. A múltbéli kapcsolatok bemutatása felfrissíti és megerősíti a többi, új és régi tagállamról való ismereteket és helyüket Európában.

A csatlakozás eseményének aktualitása miatt is szükséges az ismeretek elmélyítése és annak tudatosítása, hogy a bővítéssel nem véletlenszerűen és előzmények nélkül kerülnek egy körbe, azonos körbe bizonyos országok, hanem egységes célok érdekében valósul meg újra egy már korábban is meglévő, a történelem által is indokolt egység. A mindennapokban foglalkoztató kérdésekre könnyebb a válasz, ha a kultúrák összefonódását, egymást inspiráló hatásait történetiségükben is megvilágítjuk.

A válogatás nem csupán ’kifelé’ győzi meg a külföldi látogatót a magyar kultúra és történelem európaiságáról, hanem a hazai látogatóban is erősíti a kulturális, nemzeti identitás érzését; segít azt elhelyezni a nagy európai palettán.
25 európai ország könyves kultúráját, földrajzát, irodalmát, az egyetemes és a magyar történelmet, a diplomáciatörténetet lehetetlen egyetlen könyvkiállítással, méghozzá egyetlen könyvtár gyűjteményéből válogatva bemutatni. Nem jelent tehát rangsorolást, nem is az országok nagyságát tükrözi az, hogy hány kötettel szerepel a válogatásban egy-egy tagország. Mindössze arra enged következtetni, milyen arányban szerepel a teljes gyűjteményben az adott terület kultúrája. A korábbi évek kiállításaihoz képest most kevesebb kötettel szerepel a német és a magyar könyves kultúra. A tárlat ’szíve’ az 1879-ben Szegednek nyújtott európai segítség dokumentumait foglalja magába. (Többek között a Le Figaro által a párizsi operában rendezett jótékonysági hangversenyek, bankettek programfüzete, a belga uralkodópár védnöksége alatt megtartott brüsszeli koncert műsora, Massenet Liszt Ferencnek ajánlott, Szeged javára írt zenekari művének kottája látható a tárlókban.)

A kiállítás emblémája egy 1550-ben megjelent világleírás, világtörténet (Sebastian Münster: Cosmographiae universalis libri VI., Basel) címlapját díszítő fametszet, amelyen az európai keresztény királyságokat kezükben címert tartó, király-alakok képviselik. A kép két szélén a 2004-ben csatlakozó országok közül: Ciprus, Magyarország, ill. Lengyelország királya ’zárkózik fel’ a többiekhez.Szent Brigitta

Európa hat társ-védőszentje közül Svéd Szent Birgitta (1303-1373) oltalmazza a kiállítást, aki egykor a nemzetközi egyházi és politikai életben is szerepet vállalt. A rendalapító szent eredetileg svédül fogalmazta meg látomásait, leveleit és politikai végrendeletét is, hamarosan lefordították latinra, hatása így szélesebb körre terjedt. (Das puch der Himlischen offenbarung der heiligen wittiben Birgitte von dem künigreich Sweden. Nürnberg, 1502)

Az augsburgi Thomas Conrad Lotter atlaszából egy különleges metszet , az európai uralkodókat, királyságokat szimbolizáló kronológiai tábla és Matthäus Seutter kézzel színezett világatlaszának (Atlas Nova Sive Tabulae Geographicae …, Bécs, 1730) látványos Európa-lapja fogja közre a svéd védőszent, Birgitta életét és a jelenéseket színezett fametszetekkel illusztráló– díszes kötetet.

A kiállítás alapvetően országonként rendezi a kiválasztott köteteket, de –a történelmi eseményenek megfelelően– nem merevek a határok az egyes csoportok között, hisz’ az európai közösség –változó formában ugyan, de– mindig is létezett. Emelkedett hangulata és tartalma van az ’európai, európaiság’ kifejezésnek, mégis: európai a százéves és harmincéves háború is; európaiak a háborúkat lezáró – olykor újabb háborúkat szülő–, többéves tárgyalásokkal létrejött békekötések (Meiern: Acta Pacis Westphalicae… Tom. 1-6. Hannover, 1734-1736; Ruhe des jetzlebenden Europa Dargestellet in Sammlung der neuesten Europaeischen Frieden-Schlüße. Coburg, 1726) ; európai a szent inkvizíció is (González de Montes: Sanctae inquisitionis Hispanicae artes aliquot dectectae, ac palam traductae.Heidelberg, 1567); európai a reformáció (Theologia Teutsch. Diß ist ein Edels vnd köstlichs Büchlein, von rechtem verstandt, Was Adam vnd Christus sey, Vnd wie Adam in vns sterben, vnd Christus erstehen soll. Augsburg, 1517), de európai a gyilkosságig fajuló, vallási gyűlölet is (Theatrum Crudelitatum Haereticorim nostri temporis. Antwerpen, 1587); európai az európai szellemi termékeket tiltó könyvjegyzék is (Index librorum prohibitorum. Paris, 1599; Index librorum prohibitorum. Roma, 1764 )

A tagállamok betűrendjében haladva álljon itt néhány kiemelt kötet a kiállítás anyagából.

AUSZTRIA – a XI. századtól gyűjti egybe oklevelek és régészeti emlékek alapján Ausztria uralkodóházának és történelmének dokumentumait az impozáns rézmetszetekkel illusztrált mű, amelyet a szerző a császárnőnek, Mária Teréziának ajánlott. (Herrgott: Monumenta Augustae domus Austriacae. In quinque tomos divisa. Bécs, 1750- 1772)

BELGIUM – a brüsszeli születésű Andreas Vesalius és az antwerpeni nyomdász-kiadó Christophor Plantin képviselik a belga XVI. századot. Vesalius – aki elsőként kapott engedélyt nyilvános boncolásra – pontos ismereteket közölt az emberi testről, művével megújította az anatómia és az orvoslás tudományát. (Vesalius: De humani corporis fabrica, Basel, 1555)

CIPRUS – egy, az időszámításunk előtti 6. századból származó érctábla feliratának megfejtése és egy –addig ismeretlen– ciprusi írás bemutatása képviseli a sziget történelmét. (Eduard Maximilian Röth: Die Proklamation des Amasis an die Cyprier bei der Besitznahme Cyperns durch die Aegypter un die Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Entzifferung der Erztafel von Idalion in des Herzogs von Luynes Numismatique et inscriptions Cypriotes Paris – Heidelberg, 1855) A tábla az utolsó, nagy egyiptomi fáraó, Amasis felhívása a ciprusi néphez, amikor hatalmát kiterjesztette a szigetre is.

CSEHORSZÁG – történetét Jan Dubravius írta meg. (Historia regni Boiemiae de rebus memoria dignis, in illa gestis, ab initio Boiemiorum, qui ex Illyria venientes, eandem Boiemia... occupauerunt. Libri XXXIII. Prostannae, 1552) A kiadás érdekessége, hogy ’hazai’, morvaországi nyomdában jelent meg, a példány első tulajdonosa a kromaui [Moravský Krumlov] jezsuita kollégium könyvtára volt.

DÁNIA – krónikása, Saxo Grammaticus, 1200 körül írta meg művét, amelynek harmadik könyvében szerepel ’Amlethus’ története, ez Shakespeare Hamlet-jének egyik forrása. (Saxonis Grammatici Danorum historiae libri XVI. Basel, 1534)

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (Nagy-Britannia) – Newton (Opuscula mathematica, philosophica et philologica. Tom. 1-3. Lausanne – Geneve, 1744) és Milton (Pro Populo Anglicano Defensio. London, 1652) latin nyelvű munkái mellett egy szerény külsejű füzet érdemel kiemelt figyelmet. Az 1686. október 1-jén, Londonban megjelent kiadvány Buda visszafoglalásának történetét tartalmazza, egy névtelen francia szemtanú tollából. A naplószerű jegyzések utolsó dátuma: szeptember 2., a megjelentetés gyorsasága mindennél jobban bizonyítja, mennyire fontos hír volt [még a csatornán túli] Európa számára is a török hódítás visszaszorítása.(An Historical Description of the Glorious Conquest of the City of Buda, The Capital City of the Kingdom of Hungary, … London, 1686)

ÉSZTORSZÁG – irodalmával képviselteti magát. Az észt nemzeti hősköltemény Tartu-i kiadásban, de német fordításban szerepel a könyvtár Alapítványi gyűjteményében. (Kalewipoeg, eine Esthnische Sage, verdeutscht von C. Reinthal und Dr. Bertram. Lief. 1-6. Dorpat, 1857-1861) Érdekesség, hogy a Halléban, német fordításban megjelent észt mesegyűjtemény korábbi tulajdonosa a szegedi néprajztudós, Kálmány Lajos volt. (Ehstnische Märchen. Aufgezeichnet von Friedrich Kreutzwald. Halle, 1869)

FINNORSZÁG – kétnyelvűségét jellemzi a finn mitológiát elemző, Turkuban megjelent munka. A szerző svéd, az irodalmi idézeteket finnül és svédül is közli. (Thomasson: Mythologia fennica : eller förklaring öfver De nomina propria deastrorum, idolorum, locorum,virorum etc. eller afgudar och afgudinnor, forntidens märkelige personer,offer och offerställen, gamla sevänjor, jättar, troll, skogs-, sjö- ochbergs-rän m.m.; af gamla runor samlad och uttydd. Abo, 1789)

FRANCIAORSZÁG – a felvilágosodással egész Európa szellemi életére hatott, új gondolkodásmódot indított útjára. A Nagy Francia Enciklopédia –a könyvtár birtokában lévő– két kiadása közül az átdolgozott, bővített kiadás immáron 167 kötete közül látható néhány a tárlókban. Különleges és ritka kordokumentum a ’Szélkakasok szótára’, amelyben a francia forradalom korának közszereplőit a nevük mellé szedett, apró zászlócskával (’szélkakassal’) minősíti a szerző. A zászlócskák száma attól függ, mennyire és hányszor változtatta meg véleményét és pártállását az illető politikus, újságíró, jogász. (Dictionnaire des Girouettes, ou Nos Contemporains peints d’apres eux-memes; … Paris, 1815 )

GÖRÖGORSZÁG - az ókori görög kultúrát képviseli. Homérosz műveinek kétnyelvű (görög-latin) kiadása mellett Euklidesz-nek, az i.e. IV. század kiemelkedő matematikusának műve (Euclidis Elementorum libri X. … Romae, 1574), valamint az V. században élt makódóniai fordító, Johannes Stobaeus szentencia-gyűjteménye szerepel a kiállításon.

HOLLANDIA – természettudósokkal képviselteti magát. Leeuwenhoek a mikroszkóp használatával új alapokra helyezte a tudományos kutatást. (Leeuwenhoek : Ondervindingen en beschouwingen der onsigbare geschapene waarheden : vervat in verscheydene brieven, geschreven aan de wijt beroemde Koninklijke Societeit in Engeland. 4 Tom. Leyden Delft, 1684-1711) Mellette egy kis füzet külön figyelmet érdemel. A leydeni Carolus Clusius aromatani munkája az antwerpeni Plantin nyomdában jelent meg, a támogatást köszönő ajánlás ’Balthasari de Batthyan’-nak, Batthyány Boldizsárnak szól, aki Clusius magyarországi kutatásait támogatta. (Aliquot notae in Garciae AromatumHistoriam… Antwerpen, 1582)

ÍRORSZÁG – a legrégebbi, 1100 körül keletkezett, ír nyelvemlékének kőnyomatos átiratával szerepel, amelyet a Királyi Ír Akadémia adatott ki 1870-ben. Az átírás aprólékos munkáját Joseph O'Longan végezte. A kiállított példány O’Longan saját munkapéldánya volt, a kötet lapjainak margóját ceruzás megjegyzései, javításai töltik ki. A könyv előzéklapjára ceruzával feljegyezte valaki : „The transcribers (Mr. Joseph O’Longan’s) copy with numerous Ms. Notes and corrections, made from a collation with the originals.” (Az átírást végző Joseph O’Longan úr példánya, számos kéziratos megjegyzéssel és javítással, melyet az eredetivel való egybevetés során tett.) (Leabhar na h-Uidhri, Dublin, 1870 és Book of Leinster, Dublin, 1880)

LENGYELORSZÁG – régi gdanski nyomtatványok mellett egy lengyel krónikagyűjteménnyel szerepel a kiállításon. (Zbior Dziejopisow Polskich, etc. Franciszek Bohomolec. Tom. 1-4. w Warszawie, 1764-68) Helyet kapott Janocki irodalomtörténeti válogatása (Excerptum Polonicae Litteraturae hujus atque superioris aetatis. Vratislaviae[Vroclav], 1764-1766) és egy történelmi atlasz, melynek lapjain nyomon követhető Lengyelország sorsa a nagyhatalomtól a teljes felosztásig. (Joachim Leweling: Geschichte Polens. Atlas. Leipzig, 1847)

LETTORSZÁG – egy Rigában nyomtatott, németre fordított, történeti munkával (Peter Rytschkov: Versuch einer Historie von Kasan alter und mittler Zeiten. Riga, 1772) és egy lett nyelvű Újszövetséggel (Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus. … Righa, 1866) képviseli magát a kiállításon. A területen végzett régészeti és néprajzi kutatásai eredményét látványos illusztrációkkal kiegészített kötetben adta közre először tartuban, majd bővített kiadásban Lipcsében Kruse professzor. (Necrolivonica oder Geschichte und Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands Grichischen, Römischen, Byzantinischen, Nortmannischen oder Waräger-Russischen, Fränkischen, Angelsächsischen, Anglodänischen Ursprung. Leipzig, 1859)

LITVÁNIA – fővárosáról, Vilniusról egy szép metszet szerepel Kakas István útinaplójában (Iter Persicum. Altenburg bei Meissen, 1609), aki 1602-ben diplomáciai szolgálata során utazott át Litvánián. Egy Heidelbergben kiadott nyelvtankönyv (Voelkel: Lithauisches Elementarbuch. Heidelberg, 1879) is látható a tárlaton.

LUXEMBURG – római kori emlékeit egy doktori disszertáció dolgozza fel és mutatja be kőnyomatú képekkel illusztrálva. (Wilthemius: Lvcilibvrgensia sive Lvxembvrgvm Romanvm. … Luxemburg, 1842)

MAGYARORSZÁG – nem él vissza központi helyével, csupán néhány könyvvel képviselteti magát. Megmutatja a Szent Koronát, a magyar államiság jelképét. ( A' magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája, mellyet sok régi és újjább irásokból ki jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, 's kedves hazafiainak hasznokra közönségessé tett Decsy Sámuel . Bétsben, 1792) Az államalapító, Szent István és a ’második honalapító’, IV. Béla képviseli a magyar királyokat egy 1664-es kötetből. (Mausoleum Potentissimarum ac ... Regni Apostolici Regum et Primorum Militantis Ungariae Ducum ...Nürnberg, 1664) Karacs Ferenc 1837-ben készített Európa térképe is szerepel, melyet a kiváló magyar kartográfus ezzel a címmel látott el : ’Európa földképe. A Tudományokat és a Szépmeterségeket kedvellő Hazafaiak hasznára kiadta Karacs Ferentz Réz-metsző.’ A jogállamiság meglétét magyar törvénykönyvek különböző kiadásai demonstrálják. (Corpus Juris Hungarici, seu Decretum generale inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem Annexarum, in 3 Tom. Tyrnaviae [Nagyszombat], 1696; Erdely Országának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve. … Kolozsvár, 1779; A’ magyar nyelvről a’ polgári és peres dolgok folytatásában. Pest, 1806) Johann Amos Comenius, azaz Jan Amos Komensky Orbis Pictus-ának egyik példány is a magyar csoportban szerepel, mert magyarországi ténykedésének terméke az új szemléletet képviselő pedagógiai munka. A szegedi születésű Dugonics András és az első magyar regény, az Etelka is bemutatásra kerül. (Etelka, egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink’ ideikben. 1-2. könyv. Pozsony és Kassa, 1788) Nemzetközi elismertséget ért el amszterdami működése alatt Misztótfalusi Kis Miklós, nyomdász és kiadó, mégis hazajött. Kolozsváron nyomtatott kötetei is szerepelnek a kiállításon. A Somogyi-könyvtár egykori igazgatója, Móra Ferenc is valódi ’európai’ volt. Az ’Ének a búzamezőkről’ című regényének több fordítása is helyet kapott a kiállításon, ahogy az a regény is, melynek finn szerzője Mórának szóló személyes és hálás ajánlást írt a címlapra. A finn író Arvi Järventaus, a magyar honfoglalásról írt regény (Maahantulo) szerzője. Svédország egyik közkedvelt látványosságának, a Falun-i rézbányához is van magyar, szegedi kapcsolódás. A bányához kötődő legenda megihlette Hugo von Hofmannsthal osztrák írót, novellája alapján készült a szegedi Király-König Péter zeneszerző operájának szövegkönyve, ez is szerepel a kiállításon. A fő helyet –mint már említettük– az 1879-es külföldi segítség dokumentumai foglalják el.

MÁLTA – a Máltai Lovagrend viseletét bemutató részmetszet (Coronelli: Ordinum equestrium ac militarium brevis narratio, cum imaginibus exposita. Velence, 1715) mellett egy, a szigeten nyomtatott máltai nyelvkönyvvel képviseli magát. (Vassalli: Grammatica della lingua maltese. 2. ed. Malta, 1827) A holland Bertius atlaszában érdekes lap látható Málta szigetéről. (Petrus Bertius: Tabvlarvm Geographicarvm Contractarvm Libri septem. Amsterdam, 1616)

NÉMETORSZÁG – majd’ mindegyik tagállam bemutatkozásában jelen van, mivel vagy német szerző vagy német nyomda műve vagy német nyelvre fordított a kiállított könyv. A kiállítási ismertetőt is Sebastian Münster világleírásának fametszetes illusztrációi színesítik. (Cosmographiae universalis. Basel, 1550) Ezért az aránytalanság elkerülése érdekében a német történelmet és kultúrát csak néhány kötet képviseli. A legrégebbi német tudományos folyóirat, az Acta Eruditorum (Lipcse, 1682-1776) közölte –egyebek mellett– Leibniz matematikai felfedezéseit. A Somogyi-könyvtár őrzi a kiemelkedő jelentőségű folyóirat teljes sorozatát, amelynek első tulajdonosa az utolsó lengyel király, Szaniszló Ágoston (1732-1798) volt. A puskapor feltalálást egy német szerzetesnek tulajdonítja a hadászati tűzszerszámokat ismertető munka. (Boillot: Artifices Defeun et divers Instruments de guerre. Das ist, Künstlich Feurwerck vnd Kriegs Instrumenta, allerhandt vöste Orth zu defendirn vnd expugnirn ... Aus dem Frantzöischen. … Straßburg, 1603) Goethe színtana (’die Farbenlehre’) tudománytörténeti jelentőségű. (Erklaerung der zu Goethe’s Farbenlehre gehörigen Tafeln. Tübingen, 1810)

OLASZORSZÁG – ókori emlékeit mutatja be. (Schenk: Roma Aeterna. Amsterdam, 1705; Micali: Monuments Antiques, pour l’intelligence de l’ouvrage ititulé: L’Italie avant la domination des Romains. Paris, 1824) Dante (Dante: La divina Comedia, Velence, 1564) és Bembo (Prose di M. Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lingua ... diuise in tre libri.Vinegia, 1525) képviseli az olasz irodalmat, a szép kiadások az olasz nyomdászat igényességéről tanúskodnak. Az egyház által nem támogatott csillagászati nézetei miatt Galileo Galilei főműve, a ’Systema cosmicum’ a tiltott könyvek listájára került, a kiállításon egy Leydeni kiadása szerepel. (Galilaei : Systema cosmicum. … Leyden, 1699)

PORTUGÁLIA – egy kalandor, Ferňao Mendez Pinto útiélményeivel képviselteti irodalmát. (Historia oriental de las peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto, adonde se escriven muchas, y muy estranas cosas que vio, y oyo en los Reynos de la China, Tartaria ... Madrid, 1620) A spanyol történelem összefoglaló forrásgyűjteményében külön fejezetben szerepelnek a Lusitániára [Potugáliára] vonatkozó írások. (Hispaniae Illustrata seu Rerum Urbiumque Hispania, Lusitania, Athiopia, et India, Scriptores varii, partim editi nunc primum, partim aucti atque emendati ... Tom. 1-4. Frankfurt, 1603-1608)

SPANYOLORSZÁGSaavedra emblémáskönyvének különböző kiadásait mutatja be. (Saavedra Fajardo: Idea De Vn Principe Politico Christiano. Representada en cien empresas. Monaco, 1640) A kétkötetes spanyol-baszk-latin szótár valódi ritkaság. (Larramendi: Diccionario trilingue del castellano, bascuence, y latin. Tom. 1-2. San Sebastian, 1745)

SVÉDORSZÁG – képviseletében a legfontosabb személy: Szent Birgitta, a kiállítás védnöke. (Das puch der Himlischen offenbarung der heiligen wittiben Birgitte von dem künigreich Sweden. Nürnberg, 1502; Memoriale effigiatum librorum prophetiarvm : sev visionvm b. Brigidae alias Birgittae ... ad excitandum conservandvmqve puram deuotionem in cordibus humilium Christianorum, Romae in aedibus eiusdem Sanctae Brigittae, ante impressionem maioris voluminis reuelationu. Roma, 1556)

A skandináv irodalmi emlékek, rúnafeliratok értő tudósa volt Olof Verelius, a megfejtett jeleket svéd írással tette közzé. (Herrauds och Bosa Saga Med en ny vttolkning iaempte Gambla Goetskan Hoc est Heravdi Et Bosa Historia Cum Nova Interpretatione Iuxta Antiquum Textum Gothicum, e veteri M. s. edita & Notis Illvstrata ab Olao Verelio. Upsala,1664) A rendszertan megalkotója, Carl Linné művei több kiadásban is láthatók a kiállításon.

SZLOVÁKIA – a Bernolák Antal hatkötetes szótárával szerepel. A tudós szerző ezzel a művel megteremtette a szlovák irodalmi nyelvet. (Bernolák: Slowár Slowenskí Cesko=Latinsko=Nemecko=Uherskí : seu Lexicon Slavicum bohemico – latino – germanico – ungaricum. Budae, Tom. I-VI. 1825-1827) A mai Szlovákia egyik városában Bardejovban [Bártfa], templom sekrestyéjében már a XVI. században működött nyilvános könyvtár. Ennek egy darabja is helyt kapott a tárlaton.

SZLOVÉNIA – Sebastian Münster művének illusztrációján jelenik meg. A főváros, Ljubjana jól látható a térképen. A Somogyi-könyvtár legöregebb magyar nyelvű könyve társul mellé, Kulcsár György prédikáció-gyűjteményét ugyanis Alsó-Lendván nyomtatták 1574-ben, ma Lendva szlovén város.

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (2004)