real2a.jpg


Szeged olvasóközönségének szolgálatában

Somogyi Károly

 

1883. október 16-án nyitotta meg Ferenc József a szegedi Somogyi-könyvtárt.

Három heti megfeszített küzdelem ellenére, 1879. március 12-én éjjel, kiáradt a Tisza és lerombolta Szeged városát.

Pár nappal később, március 17-én miniszterek kíséretében Szegedre sietett Ferenc József császár, Magyarország királya. Csónakkal járta be a várost , szembesült a pusztulás mértékével.

Sokat idézett, történelmi nevezetességűvé vált szavaival  ( Szeged van, Szegednek lenni kell. Szeged szebb lesz, mint volt.) kötelező érvényű kormányprogramot fogalmazott meg Ferenc József.

Négy év alatt - Lechner Lajos városrendezési tervei alapján - egy új, modern nagyváros született az elpusztult régi helyén. Szeged valóban szebb lett, mint volt.

karlico.jpg

A város szellemi újjáépítését egy nemes adomány alapozta meg: Somogyi Károly esztergomi kanonok gazdag könyvtárát Szeged városának ajándékképpen 1880. évi ápril. hó 26-án örök tulajdonul fölajánlotta . Az alapító  a közművelődésnek és tudományosságnak átengedett, 43 701 kötetes könyvtárával egyben a Szegeden létesítendő egyetem egyik előfeltételét is megteremtette.

ek2icon.jpg

1883. októberében ismét Szegedre látogatott Ferenc József, hogy Szegedet és a város új középületeit ünnepélyesen felavassa és átadja Szeged polgárainak.A királylátogatás harmadik napján, 1883. október 16-án déli 1 órakor kezdődött a Somogyi-könyvtár megnyitási ünnepsége. A gyűjtemény a főreáliskola földszintjén, a Dugonics tér - Somogyi utca - Toldy utca által befogott épületszárnyban nyert elhelyezést. A különlegesen feldíszített olvasóteremben, meghívott vendégek előtt került sor a megnyitási ünnepélyre.
A díszmagyarba öltözött könyvtárigazgató, Reizner János köszöntötte az uralkodót.

 

Felséges Császár!
Apostoli Király!
Legkegyelmesebb Urunk!

Fölséged a vész napjaiban e város iránt tanúsított legmélyebb részvéte, apostoli szavai s lelkesítő példája által a nemzet, sőt az egész világ jó indulatát költötte föl irántunk; s mindenki áldozatot hozott, hogy e város új élete Felséged akarata szerint szebb legyen mint volt.

Somogyi Károly esztergomi kanonok nagybecsű könyvtárát adományozta nekünk oly célból, hogy az itt, az Alföld nagy magyar közönségének tudományos képződése, szellemi tevékenysége, szóval közmívelődésének emelésére egyik tényezőül szolgáljon.

A legmélyebb hódolattal üdvözöljük itt Felségedet azon legalázatosabb esedezéssel, hogy a szellemi kincsek e gazdag tárházát legkegyelmesebben megnyitni s azt a Felséged szolgálatára mindenkor kész ezen város és nagy vidéke lakosságának javára legkegyelmesebben átadni méltóztassék.

fereiz.jpg

Ferenc József rövid megnyitó-beszéde így hangzott:

Örömmel jöttem egy nemesszívű hazafi által Szeged városának nagylelkűen adományozott ezen könyvtár megnyitására. Bizton hiszem, hogy a tudományok ezen gazdag tárháza nemcsak Szeged város, hanem az egész vidék szellemi emelkedésének egyik tényezőjéül fog szolgálni és e reményben az intézetet ezennel megnyitottnak nyilvánítom.

Az uralkodó ezután megtekintette a könyvtár termeit, megcsodálta az ősnyomtatványokat, érdeklődött a könyvtár katalógusa felől. Elismeréssel nyugtázta a könyvtáros szorgalmát. (A megnyitáskor már 6 000 mű [16000 kötet] szerepelt a betűrendes katalógusban.)

Megdícsérte a könyvtár - szegedi asztalosok műhelyében készült -    ízléses berendezését.

Búcsúzóul beírta nevét a könyvtár vendégkönyvébe.

(c) Nagy Erzsébet (1998)

Nyitólap