I. évfolyam 1. szám
Megjelenik: néhány alkalommal
 
Szeged, 2014. szeptember 15.
 
FÜGGETLEN VIRTUÁLIS
ALKALMI LAP
 
 
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
SOMOGYI-KÖNYVTÁR
 
 


AZ OLVASÓHOZ

Virtuális vállalkozásunk a Szegedi Nemzeti Színház azonos című ősbemutatójához kapcsolódóan indult útjára. Lapunk hasábjain a Vasgróf korának sajtóhíreiből idézünk, az őt személyesen ismerők vallomásaiból, megnyilatkozásaiból közlünk részleteket – a 19. század végétől az 1940-es évekig.
Pillanatfelvételeket villantunk fel, történelmi mozaikdarabkákat rakunk egymás mellé a magunk sajátos, könyvtári eszközeivel, mellőzve minden fajta véleménynyilvánítást. A szövegek és képek forrását – a hitelesség kedvéért és a további kutatást elősegítendő – mindig megjelöljük. Ahol lehetséges, a források virtuális elérhetőségét is megadjuk.A „SZEGEDI” TISZA GRÓFOK

A borosjenői Tisza családnak egyszerre négy fiatal sarját emelte a király Ő felsége grófi méltóságra, kiterjesztve reájok nagybátyjoknak a már régebben grófságra emelt Tisza Lajosnak, Szeged újjáépítőjének a grófi czímmel együtt az ősi „borosjenői” előnév mellett a „szegedi” gróf előnevét is. A magyar arisztokráczia s a törvényhozás tagjai közt a legújabb Tisza grófokat is ott láthatjuk gróf Tisza Lajos mellett, kinek nevéhez Szegednek romjaiból felélesztésén kivűl az új országház felépítése körűl szerzett érdemeit is fűzi a magyar kultur-történet. Az új Tisza grófok legidősebbike, István 1861 ápril 22-dikén Budapesten született. 24 éves korában lépett a politikai pályára. Az ő pályája ... magasra vezet. (1)
 
 

Derék apának, s kitünő anyának neveléséből

Tisza Kálmán, Magyarországnak egyik kiváló államférfia s tizenöt éven át kormányelnöke inkább akart egyszerű, bár régi  nemes  voltában  maradni,  mint

czimeket nyerni, melyek őt nem tették volna nagyobbá.(1)
Az odaadó munkásság mintaképe volt, életszükségül foglalkozott napestig. A vállalt kötelességgel szemben megtette a megtehetőt. Lelke és tehetsége legjava részét adta a köznek. Erős lélek éltette és helyén volt a szíve. Higgadt s az igazságot kutató bölcs itélettel döntött életbevágó kérdések fölött. (képpel 2)
A grófi czím s a grófi vér különben nem új a Tisza családban, bár Lajos grófsága előtt csak női ágon. Tisza Kálmán gróf Degenfeld Imre leányát, Ilonát vette nőül, a ki a harmadik grófnő a családban, kinek jótékonysága, lelkessége s bölcsessége nemcsak a köztisztelet tárgya, hanem a szereteté s bámulásé is, a melyre családjában s ismerői körében mindenkit elragad.(1)
Valami misztikusan mély érzés lakott benne, kissé túlfinomodott érzésvilága valami szent és nemes komolysággal töltötte el. Szűkszavú volt, minden megnyilatkozása jelentőségesnek tünt fel. Tartalmatlan szólam ajkát el nem hagyta.(3)
Tisza István a szülői szeretet és gond levegőjében nőtt fel, melyet az apa kötelességérzete és az anya kedélye és önfeláldozása hatott át. Valóban atyai és anyai nevelése volt; a nevelők és tanítók csak másodrangú szerepet vittek a gyermek lelkének és jellemének fejlesztésében.(4) (kép 5)

 
 


 

 

I. évfolyam 1. szám
A VASGRÓF
 
2
 


Gróf Tisza István mint ifjú

A középiskolai tanulmányokat - osztályösszevonásokkal - hat év alatt végezte el a gyorseszű Tisza István, és pedig négy évig otthon tanulva, előbb egy egyszerű debreceni család derék, művelt ifjú sarjának, Nagy Ferencnek, majd pedig a kitünő pedagógus és jeles történettudós Géresi Kálmánnak vezetésével. A két utolsó évben a debreceni ősi református kollégium növendéke volt Tisza István, hol régebbi nevelője Géresi, akkor már mint tanár működött.(6)
A későbbi geszti arcképek között igazi meglepetés Tisza István grófnak serdülő ifjúkori arcképe Pállik Bélától. Mint a nagy államférfiúnak serdülőkori arcképe, egyúttal értékes történeti ereklye is. Nemes profilja, gyönyörű szeme ideális kifejezése mély benyomást gyakorol a szemlélőre. Hitünk szerint a Történelmi
Arckép-csarnokban vagy a Szépmű-vészeti Múzeumban lenne a helye. Úgy festése mint az ábrázolt személyisége miatt a festmény múzeális értékű.(7) (kép 8)


Az egyetemi tudományokat Berlinben, Heidelbergben és Budapesten hallgatta; az utóbbi helyen nyerte el az állam-tudományi tudorságot. A belügy-minisztériumban ismerkedett meg a közigazgatás gyakorlati kérdéseivel; ezidőben élénken részt vett a gazdakör agrárius vitáiban.(9) (kép 10)

 
 

Vele egy szív és lélek

Tisza emberi nagyságának legmélyebb megértője volt mindig felesége, Tisza Ilona. Fáradságot nem ismerve, elkísérte őt minden útján, s részese kívánt lenni örömének éppúgy, mint minden fájdalmának. Férje műveit, kéziratait, beszédeit és ezek méltatását rendszeresen gyűjtötte és a gazdag anyagot mintaszerűen rendezte. Férje minden dolga  iránt  (kép 13)

érdeklődött s  ahol csak tehette, segítségére volt. Neki szentelte élete minden idejét és munkáját.(3)

Nap-nap után elkisérte urát a parlamentbe és a karzatról nézte végig az ülésteremben történteket.(képpel 11)

Aggódó szeretettel

Tisza István odaadó gonddal és minden részletre kiterjedő figyelemmel vette ki részét fia nevelésében. Minden szeretete mellett sem kényeztette el, hanem igyekezett őt szigorú kötelesség-teljesítéshez szoktatni. Játék és mulatság csak a kötelesség elvégzése után volt megengedve. Tudatos megfontoltsággal

és  megértő  bölcsességgel irányította fia tanulmányait, áldozattól nem riadva vissza, hogy minden előfeltételt megteremtsen, amely sokoldalú műveltséget és ritka világlátottságot tesz lehetővé. A tanítói vezetés alól fokozatosan felszabaduló ifjút igyekezett benső barátjává tenni, akivel minden fontos kérdést közös gondolkozással és belátó egyetértéssel lehet megbeszélni.. A legnagyobb politikai elfoglaltság között is tudott időt szakítani, hogy fiának néhány sort írjon.(3) (kép 12)

 
 

 

 

I. évfolyam 1. szám
A VASGRÓF
 
3
 


Ha egy üres napja van,
mindjárt ott terem

Tisza István birtokai közül Gesztet szereti legjobban; ez a kedvencz, ez a székhely. Budapest közvetlen közelében Kovácsiban is van kastélya, ahol a parlamenti ülések alatt is lehetne nyaralni, mert a fogatja reggel egy óra alatt ide röpítheti és ülés után haza viszi. Ennek daczára is csak Gesztet szereti a miniszterelnök.(13) (kép 2)Ha azt mondjuk, hogy kastély, nem szabad ezen talán egységes terv szerint épült nagyszabású modern palotát értenünk. Mert a geszti otthon tulajdonképpen nem egyéb, mint egy többször átépített nemesi kúria, melynek keleti szárnya a maga boltíves nyitott folyosójával teljesen megőrizte a régi udvarház jellegét. A ház keleti oldalán van az a híres terrasz, amelyen a család és vendégei nyári hónapokban az ebéd és vacsora utáni időt töltötték. Sok kiváló embert  látott  ez,  akik  országos


fontosságú dolgokban Geszten megfordultak. Sok érdekes beszélgetést hallgatott végig és sok vidám és szomorú emléket tudna feleleveníteni.(3) (kép 13)

Reggeli után visszavonul a dolgozó-szobájába, hol az akták várják, melyeket a posta mindennap csak egyszer hoz: este hét órakor. Érdekes családi képek borítják az író-szobát, mely a Tisza Kálmán egykori dolgozó-szobájától messze, a kastély másik oldalán van. A délelőttöt majdnem egészen itt tölti. Gyorsan dolgozik és kivált gyorsan határoz.(13)
 

 
Idézett források:
  1 Vasárnapi Ujság 1897/9
  2 Vasárnapi Ujság 1902/13
  3 Schmidt Henrik: Tisza István boldog évei. Budapest, 1923
  4 Vasárnapi Ujság 1903/45
  5 Vasárnapi Ujság 1887/49
  6 Szász Károly: Tisza István. Budapest, 1920
  7 Ybl Ervin: Gróf Tisza István otthona. In: Magyar Művészet 1927/8
  8 Hegedüs Loránt: Két Andrássy és két Tisza. Budapest, 1937
  9 Sturm-féle országgyűlési almanach, 1910-1915. Budapest, 1937
10 Tisza-emlékkönyv. Debrecen, 1928
11 Tolnai Világlapja 1912/26
12 Vasárnapi Ujság 1911/4
13 Vasárnapi Ujság 1904/41
 
 

További lapszámok: 2. Vastartalma vonz, vagy taszít... | 3. A kormányelnök Szegeden | 4. Görbe tükörben | 5. Vér folyt a parlamentben | 6. Éljen a király! | 7. Ilyen háborúba belemenni őrület | 8. „Így kellett lennie” | 9. Itélet után | 10. Tisztelt Barátom!
 

Somogyi-könyvtár, Szeged | 2014